Komplexní zpracování geodetických měření

Easy Transform

Easy Transform je softwarová aplikace sloužící pro snadný převod prostorových souřadnic bodů mezi vybranými souřadnicovými systémy. Aplikace je vyvíjena pro operační systémy MS Windows a je poskytována v české jazykové verzi.

Software pracuje se souřadnicemi bodů v následujících souřadnicových systémech:

1. WGS84

Světový geodetický systém 1984.

2. ETRS89 / ETRF89

Evropský terestrický referenční systém 1989 využívající Evropský terestrický referenční rámec 1989.

3. ETRS89 / ETRF2000

Evropský terestrický referenční systém 1989 využívající Evropský terestrický referenční rámec 2000.

4. Bessel

Systém prostorových souřadnic na Besselově elipsoidu.

5. S-JTSK / Bessel

Systém rovinných souřadnic S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) doplněný elipsoidickými výškami na Besselově elipsoidu.

6. S-JTSK / Bpv

Systém rovinných souřadnic S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) doplněný normálními Moloděnského výškami v systému Bpv (Baltský po vyrovnání).

Software využívá níže uvedené transformační postupy:

1. Metoda globálního transformačního klíče

Převod souřadnic mezi systémem WGS84 a systémem Besselova elipsoidu je realizován pomocí sedmiprvkové podobnostní prostorové transformace, a to při užití globálního transformačního klíče (translace, rotace, změna měřítka; obr. 2). Prvky transformačního klíče je možno v aplikaci libovolně měnit, transformační klíč ukládat (export do textového souboru) a následně do aplikace znovu načítat. Globální transformační klíč může být např. nahrazen lokálním klíče a může být tedy dosaženo přesnější lokální transformace souřadnic.

2. Dotransformace pomocí identických bodů

Tato metoda je použita pro převodu souřadnic mezi systém ETRS89 (v rámci ETRF89) a systémem S-JTSK/Bpv. Dotransformace je realizována metodou Jungovy transformace při využití více než 3000 identických trigonometrických bodů, jejichž souřadnice jsou známy v systémech ETRS89 (v rámci ETRF89) a S-JTSK/Bpv.

Transformace pomocí identických bodů

Software umožňuje nastavení velikosti prostoru (okolí převáděného bodu), ze kterého jsou vybírány identické body užité pro Jungovu dotransformaci. Tímto způsobem je možné ovládat množství identických bodů vstupujících do výpočtu dotransformace.

3. Nová realizace systému ETRS89 v ČR

Dne 2. 1. 2011 vstoupila v České republice v platnost nová realizace evropského terestrické referenčního systému ETRS89. Tato nová realizace má za následek přechod z dosavadně užívaného evropského terestrického referenčního rámce ETRF89 na nový referenční rámce ETRF2000. S přechodem na referenční rámec ETRF2000 došlo ke změně hodnot geocentrických souřadnic bodů zveřejňovaných před touto změnou v Databázi bodových polí (viz ČÚZK).

V rámci nové realizace ETRS89 byla vyvinuta metodika (platná ke dni 2. 1. 2011) převodu souřadnic mezi systémem ETRS89 (ETRF2000) a systémem S-JTSK/Bpv, jejíž princip je založen na využití nového souřadnicového systému S-JTSK/05. Převod souřadnic mezi výše uvedenými systémy, který je zapracován do softwaru Easy Transfrom, se přesně řídí touto metodikou, a tedy dodržuje dané charakteristiky přesnosti transformace souřadnic. Pro výpočet rovinných souřadnicových odchylek mezi systémy S-JTSK/05 a S-JTSK a pro výpočet odlehlosti kvazigeoidu CR-2005 od elipsoidu GRS80 je v softwaru Easy Transfrom užita metoda bikubické interpolace.

Easy Transfrom využívá zpřesněnou verzi transformačních tabulek (poskytovaných ČÚZK), které jsou od 1. 7. 2012 součástí doporučeného jednotného postupu pro zpřesněnou globální transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK.

Převod prostorových souřadnic bodů je možné uskutečnit dvěma způsoby. Prvním je jednorázový převod, při kterém uživatel převádí jednotlivé body (obr. 1, pravá část). Dalším ze způsobů je dávkový (obr. 3), který umožňuje hromadnou transformaci bodů načítaných z textového souboru. Transformované body je možno načítat a ukládat s číslem či bez čísla bodu.

Ke stažení

Program Easy Transform je veřejně poskytován pro vědecké a studijní účely, samovolné využití pro komerční účely není povoleno.

Odkaz ke stažení programu Easy Transform (včetně vzorových vstupních dat) je uveden níže:

Easy Transform CZ

Adjust Solutions © 2021 Frontier Theme