Komplexní zpracování geodetických měření

EasyNET Analyser

EasyNET Analyser je softwarová aplikace, která je zaměřena na statistické vyhodnocení etapových měření. Tento nadstavbový produkt zpracovává etapové soubory, kterými jsou vyrovnané prostorové geodetické sítě vyexportované z programu EasyNET. Jedinečnost tohoto softwaru je založena na důkladné statistické analýze pozorovaných bodů (obr. 1) a jejich etapových posunů (obr. 4). Prostorové posuny bodů lze libovolně transformovat (obr. 3) a vyjádřit je tak vzhledem k libovolně zadané prostorové ose či nakloněné rovině. Součástí softwaru je i vnitřní analýza sítě umožnující hodnocení vzájemných vztahů mezi jednotlivými pozorovanými body (obr. 2). Aplikace je vyvíjena pro operační systémy MS Windows a je poskytována v českém a anglickém jazyce.

Software umožňuje práci s projekty, které ukládají veškerá vstupní data spolu s kompletním programovým nastavením, což umožňuje snadný přenos dat mezi jednotlivými uživateli. Vedle četných tabulkových výstupů aplikace disponuje funkcí grafického znázornění posunů pozorovaných bodů mezi dvěma etapami měření. Statisticky významné posuny, prokázané za základě testování statistických hypotéz, mohou být graficky zvýrazněny (červené šipky na obr. 5). Grafické výstupy lze exportovat ve formě obrázku či jako výkres ve výměnném formátu AutoCAD DXF. Uživateli jsou dále k dispozici funkce pro tvorbu výpočetních protokolů (obr. 8).

Vlastnosti

Základní vlastnosti aplikace EasyNET Analyser je možno stručné charakterizovat v následujících bodech:

1. Detekce pozorovaných bodů

V případě připojení dvou etap měření (dvou vyrovnaných prostorových geodetických sítí; označovaných jako 1. a 2. etapa) dochází k automatickému spárování a zobrazení identických pozorovaných bodů obsažených v obou etapových měřeních (obr. 1).

2. Transformace pozorovaných bodů

Jedná se o prostorovou shodnostní transformaci zachovávající tvar a rozměr geodetické sítě. Součástí je i převod kovarianční matice, tj. převod charakteristik přesnosti pozorovaných bodů. Program nabízí čtyři metody výpočtu transformačního klíče:

2.1. Metoda bez transformace

Nulový transformační klíč zachovává originální vstupní etapová měření.

2.2. Rovinná transformace na přímku AB

Transformační klíč je definován dvěma vztažnými body AB, které určují úhel rotace kolem svislé osy Z.

Rovinná transformace na přímku AB

Metodu lze použít pro vyjádření posunů pozorovaných bodů v podélné a příčném směru vzhledem k zadané ose AB a zároveň zachovat výškové posuny ve svislém směru.

2.3. Prostorová transformace do roviny ABC

Transformační klíč je definován třemi vztažnými body ABC, které určují úhly rotace kolem všech tří os XYZ.

Prostorová transformace do roviny ABC

Metodu lze použít pro vyjádření posunů pozorovaných bodů v podélné a příčném směru vzhledem k zadané prostorové ose AB či pro vyjádření posunů v směru kolmém v zadané rovině ABC.

2.4. Transformace pomocí uživatelského klíče

Uživatel přímo zadává parametry transformačního klíče (translace ve směru XYZ, úhly stočení kolem všech tří os XYZ).

Tuto metodu je možné využít, chceme-li např. graficky vyjádřit výškový průběh analyzované geodetické sítě. Pomocí zadaného úhlu rotace kolem osy X či Y lze jednoduše přetransformovat svislou rovinu XZ či YZ do vodorovné roviny XY (tuto je možno dále graficky zobrazit, obr. 5).

3. Analýza geodetické sítě

Kromě analýzy etapových posunů je software možné využít i k analýze geodetické sítě, která je do softwaru vložena jako jedna etapa měření.

Příkladem použití muže být posouzení rovinnosti pozorovaných bodů. Geodetická síť je natransformována do projektové roviny ABC. Hledané normálové odchylky od projektové roviny jsou následně vyjádřeny souřadnicemi Z pozorovaných bodů.

Dalším příkladem je posouzení odlehlosti pozorovaných bodů od obecně zadané projektové osy. Geodetická síť je natransformována na projektovou osu AB. Hledané radiální odchylky od projektové osy jsou následně vyjádřeny souřadnicemi Y a Z pozorovaných bodů.

Součástí analýzy měření je i vnitřní analýza geodetické sítě umožňující posouzení vzájemných vztahů mezi jednotlivými pozorovanými body, a to bez ohledu na celkové umístění či natočení prostorové sítě. Mezi vybranými body sítě jsou určovány hodnoty a směrodatné odchylky zvolených veličin (obr. 2). Pomocí této analýzy je možné jednoduše určit rozměr a tvar zájmových objektů měřených v rámci geodetické sítě, tj. např. určit rozměry a pravoúhlost stěn stavebních či jiných objektu.

4. Statistické testování posunů pozorovaných bodů

Statistické testování posunů spočívá v posouzení souřadnicových, polohových a prostorových rozdílů pozorovaných bodů přítomných v 1. i 2. etapě měření. Pro tyto rozdíly lze z kovariančních matic vyrovnaných sítí vyjádřit směrodatné odchylky a stanovit, zda tyto posuny lze posuzovat za statisticky významné, tj. za prokazatelné.

Při testování je pro každý určený posun pozorovaného bodu stanovena kritická mez. Překračuje-li hodnota posunu tuto mez (obr. 7), je tento považován za prokazatelný či statisticky významný (na zvolené hladině významnosti).

Obdobné testování lze provést pro vnitřní analýzu etapových posunů (obr. 9). Jedná se o veličiny mezi zvolenými body sítě (délkové, úhlové) a jejich rozdíly mezi 1. a 2. etapou měření. Tuto vnitřní analýzu lze využít např. pro statistické testování konvergenčních měření používaných při geotechnickém monitoringu podzemních staveb.

Dokumentace

Softwarová dokumentace programu EasyNET Analyser je poskytována pouze v českém jazyce.

EasyNET Analyser dokumentace

Ke stažení

Non-commercial verze programu EasyNET Analyser je veřejně poskytována pro vědecké a studijní účely, samovolné využití pro komerční účely není povoleno. Tato neomezená verze umožňuje analyzovat libovolné množství pozorovaných bodů.

Odkazy ke stažení programu EasyNET Analyser Non-commercial (včetně vzorových vstupních dat) jsou uvedeny níže:

EasyNET Analyser Non-commercial CZ

EasyNET Analyser Non-commercial EN

Adjust Solutions © 2021 Frontier Theme